Szyldy reklamowe a prawo polskie

Szyldy reklamowe stanowią jedną z najpopularniejszych form promocji produktów i usług. Korzystają z nich firmy z różnych branż, umieszczając szyldy na budynkach i przy drogach. Nim jednak zdecydujemy się na taką formę promocji naszego biznesu, zapoznajmy się z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  

Znajomość zasad pozwoli nam uniknąć sankcji za umieszczanie szyldów reklamowych bez zgłoszenia lub posiadania wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Zagadnień dotyczących umieszczania nośników reklamy możemy szukać w: ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie o prawie budowlanym, ustaawie prawo o ruchu drogowym i tak zwanej ustawie krajobrazowej.

Kaseton z dibondu. Restauracja Pizzeria Da Aldo.

Montaż na budynku

Umieszczenie reklamy na zabytku – potrzebne pozwolenie konserwatora

Zgodnie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umieszczanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków tablic, reklam oraz napisów wymaga od firm uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Złożony wniosek powinien zawierać między innymi zakres ingerencji w zabytek w celu montażu szyldu.

Oprócz tego, we wniosku należy zamieścić informację o materiale, z jakiego został wykonany nośnik, jego kolorystyce, wymiarach, a także przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych. Umieszczenie szyldu reklamowego na budynku zabytkowym bez pozwolenia, podlega karze grzywny.

Montaż przy drodze

Umieszczenie reklamy na budynku – wystarczy zgłoszenie

A co w przypadku nośników reklamowych umieszczonych na budynkach, które nie posiadają statusu zabytków? Dobra wiadomość jest taka, że w tej sytuacji firm, chcąca reklamować swoją działalność, nie musi starać się o wydanie pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że może samowolnie umieścić szyld reklamowy na budynku.

 

szyld wolnostojący zewnętrzny

Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zamiar zamontowania szyldu, należy zgłosić właściwemu terytorialnie organowi. Jest nim najczęściej starosta, wojewoda bądź Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W zgłoszeniu powinno znaleźć się poświadczenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kwestia pozwoleń budowlanych

Umieszczenie reklamy przy drodze – ograniczone ze względów bezpieczeństwa i estetyki

Firmy planujące umieszczenie reklamy przy drodze, muszą uwzględnić przede wszystkim: minimalne odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

Jak mówi ustawa o ruchu drogowym, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę ruchu drogowego, zabronione jest umieszczanie reklam: przy drogach międzynarodowych, w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, w obrębie skrzyżowań i zjazdów oraz na wiaduktach kolejowych. Dodatkowe ograniczenia dotyczą umieszczania reklam LED.

Litera w taśmie aluminiowej

Kary pieniężne

Sankcje za umieszczanie reklam bez pozwoleń lub zgłoszenia

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zamieszczanie reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na budynkach bez zgłoszenia odpowiednim organom oraz przy drogach niezgodnie z przepisami, podlega karze grzywny. Konsekwencją samowolki może być kara w wysokości 50 tys. zł (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) lub 10 tys. zł (osoby fizyczne).